Verschuure, ds. A.

A. Verschuure 2 Samuël 6:9b
Ds. A. Verschuure Efeze 2:8
Ds. A. Verschuure Deuteronomium 5:29 Heilige Doop
Ds. A. Verschuure Exodus 12:6b-11 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Verschuure Ezechiël 16:7b-8
Ds. A. Verschuure Hooglied 2:3 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Verschuure Johannes 1:36b
Ds. A. Verschuure Lukas 24:34b (2)
Ds. A. Verschuure Markus 1:35
A. Verschuure Psalm 68:19 Alleen predicatie