Hoogerland, ds. A. (1918-1986)

Ds. A. Hoogerland 1 Johannes 2:18a Oudejaarsdienst
Ds. A. Hoogerland 1 Koningen 17:16 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland 1 Koningen 18:22-31
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 1:3-5
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:2 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:7a Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Petrus 2:9 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland 1 Samuël 21:10-11
Ds. A. Hoogerland 1 Timotheüs 1:15 2e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland 2 Korinthe 5:18 Intrede te Dirksland
Ds. A. Hoogerland 2 Kronieken 33:12-13
Ds. A. Hoogerland Efeze 5:8
Ds. A. Hoogerland Exodus 33:14-15 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Ezechiël 34:23
Ds. A. Hoogerland Ezechiël 47:1-5 2e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Ezra 8:22-23 Biddag
Ds. A. Hoogerland Ezra 9:13-14 40 jaar Bevrijding
Ds. A. Hoogerland Filippenzen 4:19 Afscheid van Dirksland
Ds. A. Hoogerland Genesis 12:1-2 Lidmatencatechisatie Abraham (1)
Ds. A. Hoogerland Genesis 12:3-8 Lidmatencatechisatie Abraham (2)
Ds. A. Hoogerland Genesis 12:10-20 Lidmatencatechisatie Abraham (3)
Ds. A. Hoogerland Genesis 13:1-11 Lidmatencatechisatie Abraham (4)
Ds. A. Hoogerland Genesis 13:15-18 en 14:13-17 Lidmatencatechisatie Abraham (5)
Ds. A. Hoogerland Genesis 14:15-24 Lidmatencatechisatie Abraham (6)
Ds. A. Hoogerland Genesis 15:7-21 Lidmatencatechisatie Abraham (8)
Ds. A. Hoogerland Genesis 16:1-7 Lidmatencatechisatie Abraham (9)
Ds. A. Hoogerland Genesis 17:1-8 Lidmatencatechisatie Abraham (10)
Ds. A. Hoogerland Genesis 17:9-21 Lidmatencatechisatie Abraham (11)
Ds. A. Hoogerland Genesis 18:1-15 Lidmatencatechisatie Abraham (12)
Ds. A. Hoogerland Genesis 18:16-33 Lidmatencatechisatie Abraham (13)
Ds. A. Hoogerland Genesis 19:22-29 Lidmatencatechisatie Abraham (14)
Ds. A. Hoogerland Genesis 20:1-9 Lidmatencatechisatie Abraham (15)
Ds. A. Hoogerland Genesis 28:12
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:1-3 Lidmatencatechisatie Jozef (1)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:4-11 Lidmatencatechisatie Jozef (2)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:11-20 Lidmatencatechisatie Jozef (3)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:20-28 Lidmatencatechisatie Jozef (4)
Ds. A. Hoogerland Genesis 37:29-36 Lidmatencatechisatie Jozef (5)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:1-6 Lidmatencatechisatie Jozef (6)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:7-18 Lidmatencatechisatie Jozef (7)
Ds. A. Hoogerland Genesis 39:13-23 Lidmatencatechisatie Jozef (8)
Ds. A. Hoogerland Genesis 40:1-15 Lidmatencatechisatie Jozef (9)
Ds. A. Hoogerland Genesis 40:16-23 en 41:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (10)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:8-24 Lidmatencatechisatie Jozef (11)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:25-45 Lidmatencatechisatie Jozef (12)
Ds. A. Hoogerland Genesis 41:46-57 Lidmatencatechisatie Jozef (13)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:1-14 Lidmatencatechisatie Jozef (14)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:13-25 Lidmatencatechisatie Jozef (15)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:18-28 Lidmatencatechisatie Jozef (16)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:29-38 Lidmatencatechisatie Jozef (17)
Ds. A. Hoogerland Genesis 42:36-38 en 43:1-9 Lidmatencatechisatie Jozef (18)
Ds. A. Hoogerland Genesis 43:11-23 Lidmatencatechisatie Jozef (19)
Ds. A. Hoogerland Genesis 44:10-23 Lidmatencatechisatie Jozef (20)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:1-10 Lidmatencatechisatie Jozef (21)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:13-28 Lidmatencatechisatie Jozef (22)
Ds. A. Hoogerland Genesis 45:21-28 en 46:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (23)
Ds. A. Hoogerland Genesis 46:26-34 Lidmatencatechisatie Jozef (24)
Ds. A. Hoogerland Genesis 46:34 en 47:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (25)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:1-12 Lidmatencatechisatie Jozef (26)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:12-28 Lidmatencatechisatie Jozef (27)
Ds. A. Hoogerland Genesis 47:27-31 en 48:1-7 Lidmatencatechisatie Jozef (28)
Ds. A. Hoogerland Genesis 48:13-22 Lidmatencatechisatie Jozef (29)
Ds. A. Hoogerland Genesis 50:15-26 Lidmatencatechisatie Jozef (30)
Ds. A. Hoogerland Handelingen 1:3b
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:1-4 1e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:3-4a 1e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:11b 1e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Handelingen 2:37 1e Pinksterdag (alleen predicatie)
Ds. A. Hoogerland Handelingen 3:11
Ds. A. Hoogerland Handelingen 7:54-60
Ds. A. Hoogerland Handelingen 13:7-12 1 van 2
Ds. A. Hoogerland Handelingen 14:22 Gemeentemiddag
Ds. A. Hoogerland Hebreeën 11:17-18
Ds. A. Hoogerland Hooglied 1:4
Ds. A. Hoogerland Hooglied 7:5b-6
Ds. A. Hoogerland Jeremia 3:22a Biddag
Ds. A. Hoogerland Jesaja 1:2-3 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Jesaja 33:17a Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Jesaja 53:5b Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Jesaja 53:10 (1) Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Jesaja 53:10 (2) Nabetrachting H.A. en Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Jesaja 53:12b
Ds. A. Hoogerland Jesaja 55:6a
Ds. A. Hoogerland Jesaja 55:7
Ds. A. Hoogerland Job 1:6 Lidmatencatechisatie Job (2)
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:6-7
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:29b
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:40
Ds. A. Hoogerland Johannes 1:44
Ds. A. Hoogerland Johannes 6:67-69 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Johannes 11:5-10
Ds. A. Hoogerland Johannes 13:30b Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Johannes 18:12
Ds. A. Hoogerland Johannes 19:5L
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:11-15 1e Paasdag
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:16 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. A. Hoogerland Johannes 20:20a Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Johannes 21:15-17 1 van 2
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 1:21-22
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 2:14 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 3:1-2 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Kolossenzen 3:16a Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Lukas 1:46-47 Advent
Ds. A. Hoogerland Lukas 2:1-7 1e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 2:8-12 1e Kerstdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 7:6-7
Ds. A. Hoogerland Lukas 13:24
Ds. A. Hoogerland Lukas 15:2L Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Lukas 18:13 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Lukas 19:10 Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Lukas 23:52 Goede Vrijdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 24:32 2e Paasdag
Ds. A. Hoogerland Lukas 24:50-51 Hemelvaartsdag
Ds. A. Hoogerland Maleachi 3:16b Oudejaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Markus 2:19-20 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Markus 4:26-29 Gelijkenis van het zaad (1)
Ds. A. Hoogerland Markus 4:26-29 Gelijkenis van het zaad (2)
Ds. A. Hoogerland Markus 4:26-29 Gelijkenis van het zaad (3)
Ds. A. Hoogerland Markus 5:22-24a en 35-36
Ds. A. Hoogerland Markus 9:22b-24
Ds. A. Hoogerland Markus 14:26 Lijdenszondag
Ds. A. Hoogerland Markus 14:33-34 (1) Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Markus 14:33-34 (2)
Ds. A. Hoogerland Markus 16:1-6 1e Paasdag
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:3 Gemeentemiddag
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:6a Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:6b Heillig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 6:33 Biddag
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-28 (1)
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-31 (2)
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 11:5b-6
Ds. A. Hoogerland Mattheüs 14:28-31
Ds. A. Hoogerland Micha 6:3 Oudejaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Openbaring 6:1-2 Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Psalm 4:7 Nieuwjaarsdienst
Ds. A. Hoogerland Psalm 4:8 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Psalm 43:5
Ds. A. Hoogerland Psalm 48:10 Dankdag
Ds. A. Hoogerland Psalm 68:17 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Psalm 91:15
Ds. A. Hoogerland Psalm 116:1a
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:6-14 Lidmatencatechiscatie Simson (2)
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:15-20 Lidmatencatechiscatie Simson (3)
Ds. A. Hoogerland Richteren 13:21-24 Lidmatencatechiscatie Simson (4)
Ds. A. Hoogerland Richteren 14:1-5 Lidmatencatechiscatie Simson (5)
Ds. A. Hoogerland Richteren 14:7-20 Lidmatencatechiscatie Simson (6)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:1-8 Lidmatencatechiscatie Simson (7)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:11-18 Lidmatencatechiscatie Simson (8)
Ds. A. Hoogerland Richteren 15:18-20 Lidmatencatechiscatie Simson (9)
Ds. A. Hoogerland Richteren 16:4-12 Lidmatencatechiscatie Simson (10)
Ds. A. Hoogerland Richteren 16:20-31 Lidmatencatechiscatie Simson (11)
Ds. A. Hoogerland Romeinen 8:14 2e Pinksterdag
Ds. A. Hoogerland Zacharia 4:6L Heilige Doop
Ds. A. Hoogerland Zacharia 13:7b
Ds. A. Hoogerland Zondag 11, vraag 30
Ds. A. Hoogerland Zondag 12
Ds. A. Hoogerland Zondag 13
Ds. A. Hoogerland Zondag 14
Ds. A. Hoogerland Zondag 15
Ds. A. Hoogerland Zondag 22
Ds. A. Hoogerland Zondag 24
Ds. A. Hoogerland Zondag 25, vraag 66-68
Ds. A. Hoogerland Zondag 29
Ds. A. Hoogerland Zondag 30 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Zondag 40 Alleen predicatie
Ds. A. Hoogerland Zondag 45
Ds. A. Hoogerland Zondag 47b Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. A. Hoogerland Zondag 48
Ds. A. Hoogerland Zondag 50