Venema, ds. E. (1922-2003)

Ds. E. Venema 1 Koningen 17:8-24
Ds. E. Venema 1 Koningen 21:1-16
Ds. E. Venema 1 Korinthe 16:22 Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. E. Venema 1 Samuël 19:2-3
Ds. E. Venema 1 Samuël 22:1-2
Ds. E. Venema 2 Korinthe 8:9 Kerst
Ds. E. Venema 2 Korinthe 12:7 Dankdag
Ds. E. Venema 2 Kronieken 33:1-20
Ds. E. Venema 2 Kronieken 33:13c
Ds. E. Venema 2 Samuël 9:6-7 Heilige Doop
Ds. E. Venema Daniël 5:1 / Lukas 15:24b Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Daniël 6:11 Biddag
Ds. E. Venema Deuteronomium 3:26b
Ds. E. Venema Deuteronomium 32:4a / Lukas 17:10b Afscheid van Elspeet
Ds. E. Venema Efeze 2:20-21
Ds. E. Venema Esther 7
Ds. E. Venema Exodus 12:13m Lijdenstijd
Ds. E. Venema Exodus 25:22a
Ds. E. Venema Exodus 33:21 Biddag
Ds. E. Venema Ezechiël 16:6
Ds. E. Venema Ezechiël 20:37 Heilige Doop
Ds. E. Venema Genesis 8:6
Ds. E. Venema Genesis 16:8a
Ds. E. Venema Genesis 37:16b
Ds. E. Venema Genesis 37:16-36
Ds. E. Venema Genesis 49:13
Ds. E. Venema Hebreeën 11:7a Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Hosea 14:6-7
Ds. E. Venema Hosea 2:13 Biddag
Ds. E. Venema Jeremia 18:3
Ds. E. Venema Jeremia 18:4 Heilige Doop en afscheid van Elspeet
Ds. E. Venema Jeremia 45 Dankdag
Ds. E. Venema Jeremia 45:2
Ds. E. Venema Jesaja 9:5 Kerst + Heilige Doop
Ds. E. Venema Jesaja 11:10 Advent
Ds. E. Venema Jesaja 14:32
Ds. E. Venema Jesaja 22:23L
Ds. E. Venema Jesaja 27:2-3
Ds. E. Venema Jesaja 28:24-29
Ds. E. Venema Job 19:25
Ds. E. Venema Johannes 1:16 Dankdag
Ds. E. Venema Johannes 1:40b
Ds. E. Venema Johannes 4:7a
Ds. E. Venema Johannes 6:31b
Ds. E. Venema Johannes 20:11a
Ds. E. Venema Jozua 2:1b
Ds. E. Venema Jozua 2:21b
Ds. E. Venema Jozua 3:4 Heilige Doop
Ds. E. Venema Kolossenzen 3:4b 40 jaar predikant
Ds. E. Venema Kolossenzen 3:11L
Ds. E. Venema Lukas 1:10 Advent
Ds. E. Venema Lukas 1:46b Advent
Ds. E. Venema Lukas 2:7 en Hooglied 5:16 Kerst
Ds. E. Venema Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. E. Venema Lukas 2:36-50 Heilige Doop
Ds. E. Venema Lukas 8:41
Ds. E. Venema Lukas 8:43-44
Ds. E. Venema Lukas 22:31-32
Ds. E. Venema Maleachi 4:2 Advent
Ds. E. Venema Markus 2:1a
Ds. E. Venema Markus 5:25 en 27
Ds. E. Venema Markus 10:52m
Ds. E. Venema Markus 15:21
Ds. E. Venema Markus 16:7
Ds. E. Venema Mattheüs 13:24-30 Heilige Doop
Ds. E. Venema Mattheüs 13:36-43
Ds. E. Venema Mattheüs 13:45-46
Ds. E. Venema Mattheüs 24:37 Oudejaarsdienst
Ds. E. Venema Mattheüs 25:6
Ds. E. Venema Mattheüs 25:1-13
Ds. E. Venema Openbaring 12:4m-5a
Ds. E. Venema Openbaring 19:9m Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. E. Venema Openbaring 22:2 Dankdag
Ds. E. Venema Psalm 31:20a
Ds. E. Venema Psalm 31:20
Ds. E. Venema Psalm 42:2 Dankdag
Ds. E. Venema Romeinen 16:7
Ds. E. Venema Ruth 1:6b Kerst
Ds. E. Venema Ruth 1:19a en 22b Kerst
Ds. E. Venema Ruth 4:14 Kerst
Ds. E. Venema Zacharia 1:8a
Ds. E. Venema Zacharia 4:7
Ds. E. Venema Zondag 1 vraag 1
Ds. E. Venema Zondag 13 vraag 33
Ds. E. Venema Zondag 13 vraag 34 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 19 vraag 50
Ds. E. Venema Zondag 21 vraag 54
Ds. E. Venema Zondag 21 vraag 55
Ds. E. Venema Zondag 22 vraag 58
Ds. E. Venema Zondag 23 vraag 59
Ds. E. Venema Zondag 23 vraag 61
Ds. E. Venema Zondag 27 vraag 74
Ds. E. Venema Zondag 31 vraag 85
Ds. E. Venema Zondag 32
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 88
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 88 t/m 90
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 90
Ds. E. Venema Zondag 33 vraag 91
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 92
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 93 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 34 vraag 95
Ds. E. Venema Zondag 38
Ds. E. Venema Zondag 39
Ds. E. Venema Zondag 40
Ds. E. Venema Zondag 43 Heilige Doop
Ds. E. Venema Zondag 45 vraag 118-119
Ds. E. Venema Zondag 46 vraag 120
Ds. E. Venema Zondag 48
Ds. E. Venema Zondag 49
Ds. E. Venema Zondag 50
Ds. E. Venema Zondag 52 vraag 128 (alleen predicatie)
Ds. E. Venema Zondag 52 vraag 129