Extra preken

Ds. J. Beens Sr. 1 Korinthe 15:26  
Ds. J. Beens Sr. 1 Thessalonicenzen 5:18a Dankdag
Ds. J. Beens Sr. Genesis 24:58L  
Ds. J. Beens Sr. Genesis 42:25m  
Ds. J. Beens Sr. Jesaja 66:2b  
Ds. J. Beens Sr. Jozua 3:11  
Ds. J. Beens Sr. Kolossenzen 1:13 Advent
Ds. J. Beens Sr. Lukas 2:8-12 2e Kerstdag
Ds. J. Beens Sr. Lukas 17:32 Openbare Belijdenis
Ds. J. Beens Sr. Lukas 9:22a  
Ds. J. Beens Sr. Mattheüs 2:23  
Ds. J. Beens Sr. Mattheüs 13:47-50 Nabetrachting Heilig Avondmaal
Ds. J. Beens Sr. Psalm 56:9  
J. Beens Sr. Handelingen 3:6  
M. Burggraaf Openbaring 10:6b  
Ds. F. Mallan 1 Johannes 2:18a Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan 1 Korinthe 15:8  
Ds. F. Mallan 1 Korinthe 15:10b 40 jaar predikant
Ds. F. Mallan 2 Korinthe 3:6 Pinksteren + Heilige Doop
Ds. F. Mallan Efeze 3:17-19  
Ds. F. Mallan Exodus 30:10 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Habakuk 3:17-19 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Handelingen 26:22a 25 jaar predikant
Ds. F. Mallan Hooglied 3:7-8 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jakobus 5:9b Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan Jeremia 18:6 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jeremia 29:11  
Ds. F. Mallan Jesaja 26:16 Biddag
Ds. F. Mallan Jesaja 26:17-19 Biddag
Ds. F. Mallan Jesaja 46:3-4 Oudejaarsdienst
Ds. F. Mallan Johannes 20:16
Pasen + Heilige Doop + Openbare Belijdenis
Ds. F. Mallan Johannes 21:17 Heilige Doop
Ds. F. Mallan Jozua 6:25  
Ds. F. Mallan Lukas 2:21 Kerst en nabetrachting H.A.
Ds. F. Mallan Mattheüs 1:25 Kerst en H.A.
Ds. F. Mallan Mattheüs 13:45-46  
Ds. F. Mallan Mattheüs 28:20 Afscheid
Ds. F. Mallan Nahum 1:7a Dankdag
Ds. F. Mallan Openbaring 22:14 Heilig Avondmaal
Ds. F. Mallan Psalm 2:12 Dankdag
Ds. F. Mallan Psalm 102:17-18  
Ds. F. Mallan Psalm 115:1 45 jaar predikant + Heilige Doop
Ds. F. Mallan Zacharia 3:8-9  
Ds. F. Mallan Zondag 40  
Ds. F. Mallan Zondag 52 Alleen predicatie
dhr. L. Moerkerken Johannes 20:28 Bestand is beschadigd na 66 minuten
Ds. J. de Pater 1 Johannes 4:10 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater 1 Petrus 1:3 2e Paasdag
Ds. J. de Pater 1 Petrus 5:7 Heilig Avondmaal
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 1:15 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 6:6 Biddag
Ds. J. de Pater 1 Timotheüs 6:11-12 Biddag
Ds. J. de Pater 2 Koningen 22:19a+c  
Ds. J. de Pater 2 Korinthe 7:10  
Ds. J. de Pater Filippenzen 2:9 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. J. de Pater Filippenzen 3:10  
Ds. J. de Pater Galaten 2:20 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. J. de Pater Handelingen 7:59-60 Heilige Doop
Ds. J. de Pater Handelingen 8:26-28  
Ds. J. de Pater Handelingen 11:23b Openb. Bel. + Heilige volwassendoop
Ds. J. de Pater Jesaja 12:1 Dankdag
Ds. J. de Pater Jesaja 12:2 Dankdag + Heilige Doop
Ds. J. de Pater Jesaja 42:1  
Ds. J. de Pater Jesaja 53:5  
Ds. J. de Pater Job 33:23-24  
Ds. J. de Pater Johannes 1:11-13 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Johannes 3:16  
Ds. J. de Pater Johannes 15:5  
Ds. J. de Pater Johannes 17:17 bevestiging ds. A.M. den Boer
Ds. J. de Pater Kolossenzen 3:1-2  
Ds. J. de Pater Kolossenzen 3:3 2e Paasdag
Ds. J. de Pater Leviticus 16:30  
Ds. J. de Pater Lukas 2:25-28 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Lukas 23:31 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. de Pater Mattheüs 7:13-14  
Ds. J. de Pater Mattheüs 9:9-10  
Ds. J. de Pater Markus 16:7 Heilige Doop
Ds. J. de Pater Micha 7:7 Biddagmorgen
Ds. J. de Pater Micha 7:9 Biddagavond
Ds. J. de Pater Openbaring 5:7  
Ds. J. de Pater Psalm 2:12a 2e Kerstdag
Ds. J. de Pater Psalm 37:11  
Ds. J. de Pater Psalm 37:18-19  
Ds. J. de Pater Psalm 50:14 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 50:15 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 65:10 Dankdag
Ds. J. de Pater Psalm 65:12-14 Dankdag
Ds. J. de Pater Zacharia 12:10  
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 16:25-31  
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 3:3-6  
Ds. B. Reinders Sr. Handelingen 3:6  
Ds. B. Reinders Sr. Johannes 3:16  
Ds. B. Reinders Sr. Lukas 2:1-7 Kerst
Ds. B. Reinders Sr. Maleachi 4:2  
B. Reinders Sr. Handelingen 16:25-31  
B. Reinders Sr. Lukas 7:44  
Ds. H. Rijksen 2 Kronieken 30:8m Meditatie (ca. 20 minuten)
Ds. N.W. Schreuder 1 Johannes 2:17-18a Oudejaarsdienst
Ds. N.W. Schreuder 1 Thessalonicenzen 5:18a Dankdag
Ds. N.W. Schreuder 1 Thessalonicenzen 5:18b Dankdag + Heilige Doop
Ds. N.W. Schreuder Deuteronomium 32:11-12 Dankdag (1 van 2)
Ds. N.W. Schreuder Deuteronomium 32:11-12 Dankdag (2 van 2)
Ds. N.W. Schreuder Exodus 1:21 Biddag
Ds. N.W. Schreuder Exodus 3:2  
Ds. N.W. Schreuder Exodus 12:8 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Exodus 33:14-15 Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Ezechiël 21:27 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Ezechiël 37:9b Bevestiging ds. J. Koster te Dirksland
Ds. N.W. Schreuder Genesis 7:16L Oudejaarsdienst
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 1:10-14  
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 2:37-39 2e Pinksterdag
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 2:41b 2e Pinksterdag
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 2:42a 2e Pinksterdag
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 16:25-34  
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 16:30-32 Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Handelingen 27:44c Oudejaarsdienst
Ds. N.W. Schreuder Hooglied 1:4b Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jeremia 31:9a Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 6:1-7 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 40:31a Heilig Avondmaal
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 40:31b Nabetrachting H.A. + H.D.
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 41:14 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Jesaja 45:22 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:29b 1 van 2 Heilige Doop
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:29b 2 van 2
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:46-47  
Ds. N.W. Schreuder Johannes 1:48-52  
Ds. N.W. Schreuder Johannes 3:30 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Johannes 6:35 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Johannes 20:11-18 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Johannes 20:24-29 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Jona 3:4L Tijdrede SGP
Ds. N.W. Schreuder Lukas 2:13 Kerst
Ds. N.W. Schreuder Lukas 5:27-28 1 van 2
Ds. N.W. Schreuder Lukas 5:27-29 2 van 2
Ds. N.W. Schreuder Lukas 7:11-17  
Ds. N.W. Schreuder Lukas 19:10 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Lukas 24:25-27 2e Paasdag + Openbare Belijdenis
Ds. N.W. Schreuder Mattheüs 2:1-12 2e Kerstdag
Ds. N.W. Schreuder Mattheüs 16:1-4 Tijdrede SGP
Ds. N.W. Schreuder Numeri 10:9  
Ds. N.W. Schreuder Numeri 10:29-32  
Ds. N.W. Schreuder Numeri 11:26-29  
Ds. N.W. Schreuder Psalm 25:4-5a  
Ds. N.W. Schreuder Psalm 43:3  
Ds. N.W. Schreuder Psalm 46:5 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Psalm 72:17M  
Ds. N.W. Schreuder Psalm 73:23L-24  
Ds. N.W. Schreuder Psalm 128:1-2 Biddag
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:11 2e Paasdag
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:23 1 van 2
Ds. N.W. Schreuder Romeinen 8:23a 2 van 2
Ds. N.W. Schreuder Zacharia 9:11 Meditatie
Ds. N.W. Schreuder Zondag 18  
Ds. N.W. Schreuder Zondag 25  
Ds. W. Suijker Jesaja 38:17  
Ds. W. Suijker Johannes 21:15-17  
Ds. W. Suijker Lukas 23:39-43  
T.R. Treur Jeremia 50:4-5  
T.R. Treur Johannes 10:27  
T.R. Treur Jona 1:6  
T.R. Treur Klaagliederen 3:22-23 Oogstzondag
Ds. C. Vogelaar 1 Petrus 1:3-4  
C. Vogelaar 1 Thessalonicenzen 5:3-5  
Ds. C. Vogelaar 2 Koningen 5:1-19  
Ds. C. Vogelaar Johannes 1:42-43a  
C. Vogelaar Zacharia 12:10a